• 74 8141 201
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
informacjeogolne

OGŁOSZENIE DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W STRONIU ŚLASKIM

o otwartym i konkurencyjnym naborze na stanowisko referent ds. sekretariatu

 

Nazwa i adres jednostki: Zespół Szkół Samorządowych, ul. Kościelna 12, 57-550 Stronie Śląskie

Stanowisko: referent ds. sekretariatu (w budynku przy ul. Kościuszki 57)

 1. Wymagania w stosunku do kandydatów.
 1. 1. Wymagania niezbędne:
 2. a) obywatelstwo polskie,
 3. b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych,
 4. c) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego,
 5. d) ukończyła jednolite studia magisterskie lub wyższe studia zawodowe na kierunku administracyjnym,

lub ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę administracyjną lub ekonomiczną,

 1. e) umiejętność obsługi urządzeń biurowych: telefon, fax, skaner, kserokopiarka,
 2. f) znajomość i biegła obsługa programów komputerowych: MS Office, EXEL, E-Sekretariat,
 3. g) obsługa poczty elektronicznej, umiejętność korzystania z zasobów internetowych,
 4. h) znajomość obsługi wprowadzania danych do Systemu Informacji Oświatowej (SIO),
 5. i) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

2.Wymagania dodatkowe:

 1. a) znajomość prawa oświatowego, Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela,
 2. b) łatwość w redagowaniu pism urzędowych,
 3. c) odpowiedzialność, rzetelność, dyskrecja, staranność, samodzielność, dyspozycyjność, systematyczność,
 4. d) umiejętność pracy w zespole,
 5. e) wysoka kultura osobista i brak nałogów,
 6. f) dyspozycyjność,
 7. g) umiejętność tworzenia dobrego wizerunku firmy.
 8. II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku.
 1. Prowadzenie dokumentacji sekretariatu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Bieżące załatwianie wszelkich spraw uczniowskich, a także wykonywanie zadań administracyjno- biurowych na wniosek uczniów i ich rodziców, nauczycieli – przygotowywanie i wydawanie legitymacji, zaświadczeń, prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń i legitymacji.
 3. Prowadzenie księgi dzieci zamieszkałych w obwodzie (ruch uczniów) oraz księgi uczniów.
 4. Wykonywanie wszelkich czynności związanych z ruchem uczniów – przyjęcia, przeniesienia.
 5. Obsługa organizacyjna rekrutacji dzieci do klas pierwszych.
 6. Wprowadzanie danych do SIO.
 7. Obsługa E-Sekretariatu.
 8. Samodzielne redagowanie pism po uzgodnieniu ich treści z dyrektorem.
 9. Prowadzenie bieżącej obsługi korespondencji oraz organizowanie właściwego obiegu dokumentów według zasad określonych w instrukcji kancelaryjnej.
 10. Prowadzenie spraw dotyczących ubezpieczeń uczniów.
 11. Obsługa administracyjna ZFŚS.
 12. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji dotyczącej posiadanych druków ścisłego zarachowania.
 13. Właściwe przechowywanie i korzystanie z pieczęci.
 14. Wysyłanie korespondencji, zakup, ewidencja i rozliczanie znaczków pocztowych.
 15. Wystawianie zaświadczeń dotyczących obowiązku szkolnego uczniów.
 16. Sporządzanie i wydawanie duplikatów świadectw ukończenia szkoły.
 17. Sporządzanie sprawozdawczości zgodnie z właściwością zajmowanego stanowiska.
 18. Obsługa urządzeń biurowych oraz dbałość o ich należyty stan techniczny.
 19. Sprawdzanie na bieżąco poczty elektronicznej.
 20. Prowadzenie rejestru wypadków uczniów i potwierdzanie ubezpieczonym kart wypadkowych.
 21. Dokonywanie zakupów materiałów papierniczych i innych środków niezbędnych w sekretariacie szkoły.
 22. Kierowanie ruchem gości i interesantów, organizowanie spotkań z dyrektorem szkoły.
 23. Przestrzeganie tajemnicy służbowej oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
 24. Dbałość o należyty ład i porządek na stanowisku pracy.
 25. Terminowe wykonywanie zleconych przez dyrektora zadań.
 26. Wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora.

III. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku.

 1. a) miejsce pracy – Zespół Szkól Samorządowych Szkoła Podstawowa im. Boh. Westerplatte, ul. Kościuszki 57, 57-550 Stronie Śląskie
 2. b) wymiar czasu pracy 1 etat (8 godzin/doba – 40 godzin/tydzień);
 3. c) narzędzia pracy: komputer, telefon, fax, kserokopiarka, skaner;

 

 1. IV. Wymagane dokumenty.
 1. CV.
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
 4. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, odbytych stażach poświadczone przez  kandydata za zgodność z oryginałem.
 5. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności.
 6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. (Zał. 2)
 7. Oryginał kwestionariusza osobowego. (Zał. 1)

 

 1. VI. Termin i sposób składania ofert:
 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem: „Konkurs na stanowisko – SEKRETARKA SZKOLNA” do dnia 21 maja 2021 roku do godz. 15.00  osobiście w sekretariacie szkoły – Stronie Śląskie , ul. Kościelna 12 lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu oferty do szkoły).
 2. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone zainteresowanym.
 3. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 1. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim. www.zssstronie.pl
 1. Z kandydatem wyłonionym w drodze naboru nawiązuje się stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony z możliwością nawiązania umowy na czas nieokreślony.

 

Ogłoszenie

Kwestionariusz osobowy

Klauzula informacyjna

 


 

 

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 707/18
BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO
z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim.

 

 

 

 

124844
 

 

 

 Zarządzenie Nr4/2016-17 Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim z dnia 26 października 2016 r. w sprawie wszczęcia procedury naboru na stanowisko Głównego Księgowego w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim.

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 4/2016-17 Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim z dnia 26 października 2016 r.

 

Kwestionariusz osobowy

 

 


© 2023 ZSS Stronie Śląskie.