• 74 8141 201
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
czwartek, 14 styczeń 2016 15:02

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ERASMUS+

REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

"Europejskie Stronie Śląskie"

REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

                                               § 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Europejskie Stronie Śląskie" realizowanym w ramach Programu Erasmus +. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim,

w okresie od 01.01.2016 r. do 31. 12. 2016 r.

3. W ramach projektu zostanie zorganizowana grupa wyjazdowa na staże zawodowe do Włoch, które będą trwały 28 dni.

4. Organizator pokrywa uczestnikom koszty przejazdu oraz koszty związane z pobytem

( zakwaterowanie, wyżywienie lub środki finansowe na wyżywienie, program kulturalny, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków i koszty leczenia)

                                      

                                      § 2 Cel i założenia projektu

1. Głównym celem projektu jest chęć wzbogacenia oferty edukacyjnej oraz potrzeba lepszego przygotowania uczniów do wymogów rynku pracy.

2. Celami szczegółowymi projektu są:

- wzrost umiejętności i kompetencji zawodowych wśród uczniów szkoły

- zdobycie wiedzy i poznanie realiów pracy w zespole międzynarodowym

- podniesienie wiedzy i umiejętności związanych z wykształceniem zawodowym uczniów

- podniesienie znajomości języka obcego (angielskiego) do poziomu B1 lub wyższego

- podniesienie samooceny uczniów

- zwiększenie szans uczniów ZSS na znalezienie lepszej pracy po zakończeniu edukacji.

§ 3 Terminy wyjazdów

1. W okresie od 24.04.2016 - 22.05.2016 wyjedzie grupa 30 uczniów na 28- dniowy staż do Włoch (Bolonia). Weźmie w nim udział 2 opiekunów. Językiem praktyk ( oraz językiem branym pod uwagę w trakcie rekrutacji) będzie j. angielski.

§ 4 Rekrutacja

1. Rekrutacja ma charakter dobrowolny i otwarty.

2. Do udziału w projekcie mogą się ubiegać uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich w następujących zawodach: technik hotelarstwa, kucharz.

3. Rekrutacja odbywać się będzie w   okresie od 15.01.2016 - 17.02.2016.

4. Wszystkich chętnych uczniów zapraszamy do składania następujących dokumentów:.

swoje CV ze zdjęciem w języku angielskim, stworzone według formularza dostępnego na stronie (www.europass.org.pl). Dokumenty należy składać w Sekretariacie Szkoły oryginał i w wersji elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

5. Zostanie powołana komisja rekrutacyjna w skład której wejdą: kierownik projektu – przewodniczący komisji, nauczyciele języka obcego (angielskiego) jako członkowie komisji w celu zbadania poziomu komunikacji w /w wymienionym języku.

6. Na podstawie przedłożonych dokumentów rekrutacyjnych oraz w dalszej kolejności w oparciu o punktację stworzoną na podstawie oceny z zachowania, oceny z języka angielskiego oraz średniej ocen z przedmiotów zawodowych, a także rozmów z nauczycielami/wychowawcami zostanie wyłoniona grupa docelowa składająca się z 30 uczniów.

7.Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane z powodu braku miejsc, będą umieszczone na liście rezerwowej i będą mogły zostać włączone do projektu w przypadku rezygnacji z udziału ( z powodów losowych) w projekcie przez osoby z listy podstawowej.

8. W przypadku braku osób z listy rezerwowej zostanie ogłoszony dodatkowy nabór osób do projektu.

§ 5 Zasady przyznawania punktów

- ocena co najmniej dopuszczająca z języka angielskiego na koniec I semestru 2015/2016 oraz ocena poprawna z zachowania na koniec I semestru 2015/2016

za ocenę z języka angielskiego:

celujący – 5 pkt.

bardzo dobry - 4 pkt.,

dobry - 3 pkt.,

dostateczny - 2 pkt,

dopuszczający – 1 pkt.

- za ocenę zachowania:

ocena wzorowa lub bardzo dobra - 3 pkt.,

ocena dobra - 2 pkt.,

ocena poprawna - 1 pkt.

- średnia ocen z przedmiotów zawodowych uzyskanych na koniec I semestru 2015/2016:

za średnią ocen z przedmiotów zawodowych:

większą lub równą 5 - 5 pkt.,

większą lub równą 4 - 4 pkt.,

większą lub równą 3 - 3 pkt.

Łączna maksymalna suma punktów możliwych do zdobycia to - 13 pkt.

W przypadku równej ilości punktów kandydatów wyższe miejsce na liście rankingowej zajmie osoba z wyższą średnią ocen zawodowych, a w dalszej kolejności z j. obcego oraz z zachowania.

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Szkoła zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji projektu lub innych dokumentów.

2. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej szkoły: www.zssstronie.pl

3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15. 01. 2016 r.

4.Dla wszystkich zainteresowanych uczniów i rodziców odbędzie się spotkanie, w czasie którego koordynator projektu przedstawi założenia projektu, regulamin uczestnictwa w projekcie i ewentualnej rezygnacji oraz udzieli odpowiedzi na wszystkie zadane pytania. Rodzice będą zobowiązani do wyrażenia zgody na udział swojego dziecka w projekcie.

5. Od niniejszego regulaminu oraz od wyników ogłoszonych przez Komisję Rekrutacyjną można odwołać się do Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim, Pani Moniki Ostrowskiej – decyzja Dyrektora szkoły będzie miała charakter ostateczny.

 

Do pobrania

 

 

 

 

 

 

 

© 2019 ZSS Stronie Śląskie.
Powered by JS Network Solutions