ZSS STRONIE ŚLASKIE

UCHWAŁA NR XVI/121/12 RADY MIEJSKIEJ W STRONIU ŚLĄSKIM z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie określenia rodzajów, warunków oraz sposobu przyznawania świadczeń z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie.

Regulamin funduszu na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Stronie Śl.

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli

Procedura monitorowania realizacji podstawy programowej

 

Szkolny zestaw programów nauczania

JAK CZYTAĆ OPINIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE?

Procedura realizacji godzin do dyspozycji dyrektora

Instrukcja uzupełniania dziennika lekcyjnego

Wewnętrzne procedury awansu zawodowego nauczycieli 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Arkusz hospitacji

Regulamin dyżurów nauczycieli

Arkusz klasyfikacji semestrlnej

Realizacja i rozliczenie art 42 KN

Karta ustalenia oceny z zachowania

Plan pracy zespołu przedmiotowego

Sprawozdanie opiekuna stażu

Sprawozdanie z realizacji zadań planu pracy szkoły

Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego

Sprawozdanie z pracy zespołów przedmiotowych

 Sprawozdanie z pracy wychowawczej

 

Sprawozdanie z pracy nauczyciela za rok szkolny 2016 / 2017

 Realizacja podstawy programowej w gimnazjum rok szkolny 2015/2016