• 74 8141 201
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

bip

informacjeogolne
zakresdzialan
obslogaint

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego.

 

001001001001 

 

skanowanie0001 1skanowanie0001 1skanowanie0001 1skanowanie0001 1

   Stronie Śląskie, 2015-05-11

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego do 30 000 euro.

Numer sprawy: ZSS.St.-341/1/2015

Nazwa zamówienia: Adaptacja pomieszczeń pod pracownie gastronomiczno – hotelarskie w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Zespół Szkół Samorządowych Stronie Śląskie; ul. Kościelna 12; 57-550 Stronie Śląskie

Tel. 74 8141201         Fax. 748141201         adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona internetowa www.zssstronie.pl              

Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek od 7.30 - do 15.30

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie w trybie zapytania ofertowego do 30 000 euro. na zasadach określonych w zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego nr 859/14 z 24.04.2014 r i art. 4 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III Udostępnienie zapytania ofertowego:

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego:

http://www.zssstronie.pl (w zakładce BIP)

Na wniosek Wykonawcy zapytanie ofertowe można uzyskać: osobiście w siedzibie Zamawiającego w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim; ul. Kościelna 12; 57-550 Stronie Śląskie w sekretariacie w godzinach od 7.30 do 15.30 lub po złożeniu wniosku za pośrednictwem poczty.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

1. Przygotowanie dokumentacji projektowych wymaganych Prawem budowlanym na roboty wymagające uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

2. Wykonanie robót remontowo-budowlanych w pracowniach szkolnych w związku ze zmianą lokalizacji pracowni projektu „ Modernizacja centów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku” z budynku przy ulicy Kościuszki 20 do budynku przy ulicy Kościelnej 12 w Stroniu Śląskim.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych .                           

VI. Termin wykonania zamówienia: do 15.07.2015 r.

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu:

Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym, ekonomicznym i osobami zdolnymi do wykonania.

Akceptacja 21 dniowego terminu płatności faktury.

Udzielenie 60 miesięcznej gwarancji na przedmiot

VIII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Waga

Cena

100 %

#61

IX. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2015-05-18 do godz. 12.00  w siedzibie zamawiającego Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim, ul. Kościelna 12, 57-550 Stronie Śląskie w sekretariacie.

X. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2015-05-18, o godz. 12:15 w siedzibie zamawiającego Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim, ul. Kościelna 12, 57-550 Stronie Śląskie w gabinecie dyrektora.                          

XI. Termin związania ofertą.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 14 dni od terminu składania ofert.

Załączniki:

              

    


© 2024 ZSS Stronie Śląskie.